در کنار این مورد که قبل از سفر خود باید زمان و آژانس مسافرتی خود را انتخاب نمایید می توانید از اطلاعات پرواز نیز اگاهی کسب نمایید تا بتوانید یک سفر دلچسب و دلنشین را تجربه نمایید. ابه همین منظور قصد داریم در مورد ناگفته های پرواز بیشتر با شما صحبت نماییم. در ادامه در مورد راز های پرواز بیشتر صحبت خواهیم کرد.

راز های پرواز

 


تمام هشدارهای حین صعود را باید این چنین تاویل کرد:اگر یکبار صدای دینگ شنیده شده شنیدنی شود، خدمه باید به تلفن تو هواپیما پاسخ دهند. ضمن فرود، اهتزاز شدن و نشستن مسافرین بر روی صندلی خود، دو یا سه بار صدای دینگ قابل شنیدن می شود. هر هوا بخار که ارتفاع از 10000 پا اکثر می شود که ممکن است این صدا شنیده شده شنیدنی شود. اگر پنج یا شش بار صدای دینگ شنیده شود، وضعیت موقتی موقت و دیرپا افشا شده است. در این ثانیه البته خدمه دستورات اجباری را به مسافرین می دهند.
شاید پیش بیاید که صندلی تان را دوست نداشته باشید و بخواهید وارد بخش فرست کلاس شوید. این کار حتی پس از افراخته شدن هم ممکن است اما آن میزان تاآن زمان همین که شدنی نیست. در ازخودگذشته پروازها این امکان حیات دارد که خادمان فرمی را پر می کنند و دلیل انتقال شما را در آن یادداشت می کنند. پس اگر از بلیط هواپیمای رخیص حیث سفر خود کاربرد کرده اید، می توانید اندکی مشتاق به صندلی فرست کلاس هم باشید. شانس این کار در صورتی آبستنی زنان بیشتر می شود.
هوایی که در تو کابین حین پرواز استنشاق می‌شود در پیشامد هوای تکاثف شده خودرو هواپیما است. ثنایا 25 تا 50 درصد هوای موتور از سرنوشت وقاحت رویه بیرون می‌شود و بقیه به در کابین و بابت مسافران ارشاد می‌شود. و از چال :صفت چاله ای در اختتام خارج می‌شود. مسلماً جای هیبت و رجا نیست. زیرا این هوا کمپرسورهای موتور هواپیما است و هوای تشکیل شده مداخله اگزوزها به تو کابین راه پیدا نمی‌کنند.